Farnosť Kavečany - Aktuality

   Bohoslužby  |  Liturgický rok  |  Kalendár sviatkov  |  Kontakt  |  Mapa webu  |  RSS  | Vyhľadávanie    
   Aktuality  |  O farnosti  |  Aktivity  |  Sviatosti  |  Ostatné liturgické slávenia  |  Fotogaléria   


KBS Košická arcidiecéza Christnet Svätá Stolica TV LUX Rádio Lumen Arcidiecézne centrum pre mládež TK KBS Radio PROGLAS Slovenské omše v Európe MČ Košice-Kavečany
 

 Podklady na predloženie cenových ponúk

 
1       Prenajímateľ
Rímskokatolícka farnosť sv. Petra a Pavla, Košice-Kavečany
Kadlubská 2, 040 01 Košice-Kavečany
Zastúpenie: Stanislav Novotny, farár
mobil: 0918053050
e-mail: fara@farnostkavecany.sk
Bankové spojenie:
IBAN SK15 0200 0000 0030 0679 9857
IČO: 31993401
DIČ: 2020781312
 
2       Predmet prenájmu
Predmetom nájmu je časť nebytového priestoru vo výmere 220 m2, ktorý sa nachádza v budove – stavba so súpisným číslom 209 na parcele číslo 5 s priľahlým pozemkom (dvor) vo výmere 322  m2. Predmet nájmu je zapísaný na liste vlastníctva č. 834, k.ú. Kavečany.
 
3       Špecifikácia prenájmu
Účelom nájmu nehnuteľnosti  je zriadenie maloobchodnej predajne s hlavným sortimentom mäso - mäsové výrobky s doplnkovým sortimentom potravín, drobný a drogistický tovar.
 
Náklady na média:  približne 400€ mesačne (el. 194€, plyn162€, voda štvrťročne 87€, smetie 110€)
Ostatné náklady na daň z nehnuteľnosti: 937€ ročne
 
4       Predkladanie ponúk
4.1      Forma predkladania ponuky
Ponuky je potrebné doručiť poštou na adresu podľa bodu č.1. Na obálku napíšte – NÁJOM. (Spoločne budú otvorené 5. decembra 2017)
4.2      Predmet ponuky
Prenajímateľ žiada o vypracovanie a predloženie ponuky na prenájom nehnuteľnosti
·        Ročná cena prenájmu
·        Predpokladaný sortiment predaja
·        Predpokladane stavebné úpravy
·        Doba prenájmu
·        Referencie
 
 
4.3      Kritériá pre vyhodnotenie ponúk
·        Cena prenájmu
·        Doba prenájmu
·        Referencie
5       Časový priebeh výberového konania
·        Obhliadka priestorov: 23.-24.11.2017
·        Lehota na zasielanie ponúk: 4.12.2017
·        Rokovanie s vybranými uchádzačmi: 7.-8.12.2017
·        Vyhlásenie výsledkov súťaže: 12.12.2017
·        Prijatie zmluvy: návrh zmluvy bude predložený uchádzačovi, ktorého ponuka bola najúspešnejšia  a to najneskôr do 5 dní od oznámenia úspešnosti ponuky
 
 
Prenajímateľ si vyhradzuje právo na zmenu časového harmonogramu v ktorejkoľvek fáze výberového konania
 
V Košiciach, 17.11.2017
 
 
   Stanislav Novotný, farár

htwww.farnostkavecany.sk